Skip to Content
flagi Polish English French German Russian Slovak Hungarian Regulus Ukraine

Menu

WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN

Warunki gwarancji

GWARANACJA 25 LAT!!!

Wymienniki kanałowe REGULUS®-system objęte są 25-letnim okresem gwarancji. Gwarancji podlega szczelność układu wodnego grzejników. Żywotność Regulusów porównywalna jest do żywotności instalacji z miedzi i może wynieść nawet kilkadziesiąt lat!

WARUNKI GWARANCJI

REGULUS®-system spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 51, udziela gwarancji na swoje produkty:

- wodne grzejniki centralnego ogrzewania REGULUS®-system.

Producent deklaruje, iż grzejniki REGULUS®-system wytwarzane są zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN-442.

Gwarancja producenta obejmuje szczelność układu wodnego grzejników. Okres gwarancji jest zróżnicowany i w zależności od miejsca zastosowania grzejników wynosi:

GWARANCJA 25 LAT na wymiennik kanałowy (grzejniki) dla obiektów o mikroklimacie charakteryzującym lokale mieszkalne, biurowe, urzędy itp.

GWARANCJA 10 LAT na wymiennik kanałowy (grzejniki) dla obiektów o ponadprzeciętnej wilgotności powietrza oraz o zwiększonym reżimie higieniczno-sanitarnym jak baseny, myjnie, suszarnie, jednostki pływające, lokale usługowe oraz wszelkie obiekty przemysłowe w tym infrastruktura portów.

GWARANCJA 2 LATA na pozostałe elementy systemu (podesty, wanny, ramki).

1.    Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2.    Uprawnienia gwarancyjne klienta muszą być realizowane za pośrednictwem firmy, w której dokonano zakupu. Bezpośrednio u producenta wyłącznie w przypadku likwidacji punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu grzejników REGULUS®-system.
3.  
  Bieg gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu, uwidocznioną na dokumencie zakupu. Uprawnienia gwarancyjne bez okazania dokumentu zakupu wraz z potwierdzoną Kartą Gwarancyjną nie będą zrealizowane.
4.    Po zakupie systemu ogrzewania kanałowego, podesty drewniane należy niezwłocznie zabezpieczyć chemicznie. Przed przystąpieniem do lakierowania, podest należy rozebrać. Podczas lakierowania podestów typu kość należy zwrócić szczególną uwagę na zaimpregnowanie powierzchni styku pomiędzy szczeblami ze względu na ich naturalną pracę i brak dodatkowej kompensacji.
5.    W razie wystąpienia w okresie objętym gwarancją zjawiska, które obejmuje gwarancja, reklamującemu Użytkownikowi przysługuje wymiana produktu na nowy, tego samego typu.
6.    Nowy produkt będzie wydany Użytkownikowi w miejscu zgłoszenia usterki w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Użytkownik w chwili odbioru nowego produktu zobowiązany jest do zwrotu produktu reklamowanego chyba, że zdarzenie ma miejsce w okresie trwającego sezonu grzewczego. W takim przypadku zwrot nastąpi po dokonaniu faktycznej wymiany.
7.    Producent pokryje koszt samej wymiany reklamowanego produktu na nowy, wolny od wad po otrzymaniu stosownego rachunku. Wartość takiej usługi musi zostać wcześniej z Producentem uzgodniona.
8.    Gwarantem armatury regulacyjnej oraz wentylatorów są ich producenci.
9.    Wymiar wewnętrzny obramowania podestu jest ściśle określony: 

 • 243 mm - typoszereg SOLO, 
 • 293 mm - typoszereg:TRIOVENT i QUATTROVENT, 
 • 343 mm -  typoszereg: DUO i QUATTRO, 
 • 393 mm -  typoszereg DUBEL

10.    Podesty wykonywane są pasownie do ramki, z zachowaniem luzu montażowego, z dokładnością do 0,1 mm.
11.    Producent nie odpowiada za każdą niewspółmierność wymiaru pomiędzy podestem a obramowaniem spowodowaną błędami montażu.    

UTRATA GWARANCJI

 • Nie podlegają wymianie gwarancyjnej produkty uszkodzone mechanicznie.
 • Podesty drewniane są impregnowane wstępnie lub na życzenie dostarczane w wersji surowej. Należy je zabezpieczyć w sposób odpowiedni do warunków eksploatacyjnych.
  Nie podlegają wymianie gwarancyjnej podesty drewniane składowane lub eksploatowane
  w niewłaściwy sposób – w warunkach wysokiej wilgotności lub bez odpowiedniego zabezpieczenia chemicznego drewna.
 • Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów (podesty, ramki).
 • Gwarancja nie obejmuje naturalnej pracy podestów drewnianych.
 • Gwarancja traci moc natychmiast, gdy Użytkownik lub ktokolwiek inny, bez upoważnienia, dokona przeróbki lub naprawy produktów firmy REGULUS®-system.
 • Gwarancja traci moc w przypadku, gdy produkty Producenta użytkowane są niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Gwarancja traci moc w przypadku, gdy sieć centralnego ogrzewania, w którą wpięte są grzejniki REGULUS®-system, pozbawiona jest filtra mechanicznego zamontowanego na zasilaniu.
 • Zamontowanie na zewnętrznej powierzchni grzejników REGULUS®-system  dowolnego typu podzielników ciepła nie powoduje utraty uprawnień gwarancyjnych Użytkownika.
 • Nie wpływa na bieg gwarancji zamontowanie grzejników REGULUS®-system w układach otwartych c.o.
 • Nie wpływa na bieg gwarancji zamontowanie grzejników w układach zasilanych bezpośrednio z miejskiej sieci c.o. bez pośrednictwa wymiennika ciepła.
 • Nie wpływa na bieg gwarancji okresowe spuszczanie wody z układu c.o.
 • Użytkownik otrzymujący produkt wraz z Kartą Gwarancyjną akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji.
post-bottom-line